Kącik Rodzica

PŁATNOŚCI

USŁUGI EDUKACYJNO – OPIEKUŃCZE

Bank Spółdzielczy Tychy 84 8435 0004 0000 0000 4242 0002                  

USŁUGI ŻYWIENIOWE

Bank Spółdzielczy Tychy 57 8435 0004 0000 0000 4242 0003                  

Odbiorca:

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

Ul. Hołdunowska 20

43-143 Lędziny

Termin płatności:  do 15-go każdego miesiąca

 

Zasady odpłatności za przedszkole

1. Organ prowadzący przedszkole ustala opłatę za usługi edukacyjne i opiekuńcze świadczone na rzecz dziecka poza 5-godzinną bezpłatną realizacją podstawy programowej.

1) opłata ta nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej,

2) w przypadku, gdy do przedszkola w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora przedszkola opłata stała ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko i o 75 % za każde następne dziecko,

3) opłatę należy uiścić z góry do 15 dnia każdego miesiąca

4) opłata ulega obniżeniu o 50 % za każde dziecko w sytuacji:

a) dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana (na podstawie zaświadczenia MOPS wydanego na pst art. 8 Ustawy o pomocy społecznej),

b) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Opłatę za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

1.      w związku ze zmianami cen żywności ,w porozumieniu z intendentem i rodzicami, dyrektor może wnioskować o zmianę opłat za żywienie,

2.      przedszkole przygotowuje dla dzieci 3 posiłki (śniadanie I, śniadanie II, obiad),

3.      dzieci z klas „zerowych” mogą korzystać z 1 posiłku (obiad),

4.      rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do pokrycia kosztów produktów żywnościowych zgodnie z liczbą dni pobytu dziecka w przedszkolu i ustaloną stawką.

        Opłatę tę należy  uiszczać z góry do 15 dnia każdego miesiąca,

5.      w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu –

         kwota za niewykorzystane posiłki liczona będzie od  następnego dnia od odnotowania nieobecności,

6.      W przedszkolu obowiązuje rok budżetowy i wszelkie odliczenia muszą być rozliczone do 31 grudnia

         (odliczenia z grudnia wypłacane są na podstawie wniosku rodzica który należy  złożyć do 30 grudnia)

7.      dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia poprzez współpracę z MOPS lub innymi podmiotami.

8.      Regulowanie należności odbywa się przelewem bankowym na wskazane konta.

3. W przypadku nieterminowych wpłat nalicza się ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

4. Rodzice, którzy w trakcie roku szkolnego rezygnują z usług przedszkola zobowiązani są do pisemnego poinformowania o tym fakcie dyrektora i złożenia wniosku o odliczenia.

   Rozliczenie niesionych opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Zapisanie dziecka na okres dyżurów wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w tym czasie, nawet w sytuacji, kiedy dziecko nie przyjdzie do przedszkola.